ចេវ វិចិត្រ

ចេវ វិចិត្រ

Chav Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Microsoft Exchange
  3. Window Server
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap