សុខ ច័ន្ទកក្កដា

សុខ ច័ន្ទកក្កដា

Sok Chankakda

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Computer Network
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap