អាត វណ្ណៈ

អាត វណ្ណៈ

ATH Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming