មុំ រក្សា

មុំ រក្សា

Mom Raksa

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Ms. Word
  2. Computer Foundation

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន