ស៊ុន​ ឩត្តម

ស៊ុន​ ឩត្តម

Sun Oudom

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network