សុង សុវណ្ណារិទ្ឋ

សុង សុវណ្ណារិទ្ឋ

Song Sovannarith

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី ឥន្រ្ទទេវី ថ្នាក់ទី ១១

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation