ទាំ ម៉ារីណា

ទាំ ម៉ារីណា

Taem Marina

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Mobile App (Flutter)