ប៉ិម បញ្ញារិទ្ឋ

ប៉ិម បញ្ញារិទ្ឋ

Pim Panharith

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Web Development (Laravel)