ឃីម វុទ្ឋី

ឃីម វុទ្ឋី

Khim Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី National Technical Training Institute (NTTI)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Web Development (Laravel)