ប៊ួ រដ្ឋា

ប៊ួ រដ្ឋា

Bour Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap