រ៉ុម សុខរៀម

រ៉ុម សុខរៀម

Rom Sokriem

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Web Development (Node.js)