រ៉ាវុធ បញ្ញា

រ៉ាវុធ បញ្ញា

Ravuth Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Web Development (Laravel)