សុខ ទាស៊ីន

សុខ ទាស៊ីន

Sok Teasin

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Web Development (Node.js)