សំ សូរ៉ាម៉ូ

សំ សូរ៉ាម៉ូ

SAM SORAMO

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. SQL Server 2008 (Developer)