សំ សូរ៉ាម៉ូ

សំ សូរ៉ាម៉ូ

SAM SORAMO

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. SQL Server 2008 (Developer)