ចៅ រិទ្ឋី

ចៅ រិទ្ឋី

Chao Rithy

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation