ខេត្ត ចាន់មូនីតា

ខេត្ត ចាន់មូនីតា

Khet Chanmonita

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++