គឺម សុវណ្ណកូណាន់

គឺម សុវណ្ណកូណាន់

Kim Sovankonan

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++