ធិ ជីវ៉ា

ធិ ជីវ៉ា

The Chiva

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++