សយ វណ្ណថា

សយ វណ្ណថា

Soy Vantha

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++