ឈាង សុភក្រ្ត័

ឈាង សុភក្រ្ត័

Chheang Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP