ភឿន សុភា

ភឿន សុភា

Phoeurn Sophea

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++