ឈិន សិទ្ឋី

ឈិន សិទ្ឋី

chhin sethy

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop