សុខ តុងស្រេង

សុខ តុងស្រេង

Sok TongSreng

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS