ខេន កញ្ចរ៉ា

ខេន កញ្ចរ៉ា

Khen Kanhchara

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP