ចៅ វ៉ាន់ថូង

ចៅ វ៉ាន់ថូង

Chao Van Thoung

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Web Development (Laravel)
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap