ញឹម សុថាវី

ញឹម សុថាវី

Nhim Sothavy

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Web Development (Laravel)
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap