សុទ្ឋី បញ្ញាសិទ្ឋិ

សុទ្ឋី បញ្ញាសិទ្ឋិ

Sothy Pagnasith

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP