លីម ថុល​

លីម ថុល​

Lim Thol

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី American Assistance For Cambodia - AAFC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap