រិន ថារ៉ាឌី

រិន ថារ៉ាឌី

Rin Tharady

ឆ្នាំសិក្សា 2023

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++