ចាន់ សុភក្រ័រាជ្យ

ចាន់ សុភក្រ័រាជ្យ

Chan Sopheakreach

ឆ្នាំសិក្សា 2023

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++