សារ៉ុម សុភក្រ័ត្រា

សារ៉ុម សុភក្រ័ត្រា

Sarom Sopheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap