អៀរ បញ្ញារ័ត្ន

អៀរ បញ្ញារ័ត្ន

Ear Panharoth

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++