យ៉ុង មេត្រី

យ៉ុង មេត្រី

Yong Metrey

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap