ជឹម សៃណា

ជឹម សៃណា

Chim Saina

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++