អេន ស្រីទូច

អេន ស្រីទូច

En Srey Toch

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP
  3. C# Beginning