ឡាយ សុវណ្ណដេត

ឡាយ សុវណ្ណដេត

Lay Sovandet

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី National Defense University-NDU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP