លី គាត សេង

លី គាត សេង

Ly Kiet Seng

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី IT ACADEMY STEP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Node.js +Express
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap