ឈាង សមិទ្ឋិ

ឈាង សមិទ្ឋិ

Chheang Sakmith

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap