ពៅ ចន្ទ័វណ្ណៈ

ពៅ ចន្ទ័វណ្ណៈ

Pov Chanvannak

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS