សោន បញ្ញា

សោន បញ្ញា

Sound Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap