ប៊ុន វុទ្ឋី

ប៊ុន វុទ្ឋី

Bun VuThy

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network