ពៅ ដេតប៉ុណ្ណាដែត

ពៅ ដេតប៉ុណ្ណាដែត

Pov Datponnadeth

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap