ផន ស៊ីដែត

ផន ស៊ីដែត

Phan Sydeth

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. JavaScript + Jquery
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap