ចាន់ តុលា

ចាន់ តុលា

Chan Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2023

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap