ឈៀង សុខលាង

ឈៀង សុខលាង

Chhieang Sok Leang

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថានជាតិពានិជ្ផសាស្រ្ត

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Web Development (Laravel)