លី​ ម៉េងអៀង

លី​ ម៉េងអៀង

Ly Meng Eang

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++