ស៊ុយ ម៉េងស៊ាង

ស៊ុយ ម៉េងស៊ាង

Suy MengSeang

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS