គង់ នរៈសុវណ្ណ

គង់ នរៈសុវណ្ណ

Kong Noraksovann

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Acleda Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP
  3. C# Beginning