សារ៉ាត់ វិជយិនី

សារ៉ាត់ វិជយិនី

Sarath Vechyeny

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++