សុង គីមវិសាល

សុង គីមវិសាល

Song Kimvisal

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++